فمیلی پمپ

02/08/2022
Revit Mechanical Room

آموزش مدلسازی موتورخانه

برای مدلسازی موتورخانه چه نکاتی اهمیت دارد؟ برای آموزش مدلسازی موتورخانه در نرم‌افزار رویت سه نکته زیر بسیار اهمیت داره: 1- دانش فنی موتورخانه برای اینکه […]
08/17/2020
قسمت پنجم آموزش فمیلی پمپ

قسمت پنجم آموزش فمیلی پمپ

قسمت پنجم آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ در نرم افزار Revit قسمت پنجم آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ، تکمیل مدلسازی پمپ است. برای تکمیل فمیلی پمپ سه قسمت […]
08/17/2020
قسمت چهارم آموزش فمیلی پمپ

قسمت چهارم آموزش فمیلی پمپ

قسمت چهارم آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ در نرم افزار Revit قسمت چهارم آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ شامل مدلسازی محفظه اصلی پمپ است. مدلسازی محفظه اصلی پمپ […]
08/17/2020
قسمت سوم آموزش فمیلی پمپ

قسمت سوم آموزش فمیلی پمپ

قسمت سوم آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ در نرم افزار Revit قسمت سوم آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ شامل مدلسازی قسمت کانکشن است. قسمت کانکشن نیروی محوری را […]
08/16/2020
قسمت دوم فمیلی پمپ سانتریفیوژ

قسمت دوم آموزش فمیلی پمپ

قسمت دوم آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ در نرم افزار Revit قسمت دوم آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ شامل مدلسازی الکتروموتور است. الکتروموتور قسمت الکتریکی پمپ است. توسط […]
08/10/2020
قسمت اول آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ

قسمت اول آموزش فمیلی پمپ

قسمت اول آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ در نرم افزار Revit در این مطلب قسمت اول آموزش فمیلی پمپ ارائه می شود. برای مدلسازی هر فمیلی در […]