Revit Family

10/11/2023

فلوسوئیچ/فلودتکتور، فلو ایندیکیتور و پرشرسوئیچ

توی فمیلی‌های رویت سه تا فمیلی به اسم فلوسوئیچ/فلودتکتور، فلو ایندیکیتور و پرشرسوئیچ در سیستم‌های اطفاءحریق داریم: 1- Alarm Pressure Switch 2- Flow Detector – Switch […]
03/22/2022

انواع فمیلی مبدل حرارتی در رویت

مبدل حرارتی چیست؟ برای اینکه با انواع فمیلی مبدل حرارتی در رویت آشنا شویم، ابتدا باید اجزاء مبدل را شناخته و بدانیم که مبدل‌ها بر چه […]
08/17/2020
انواع هندسه در محیط فمیلی

انواع هندسه در محیط فمیلی

انواع هندسه در محیط فمیلی در نرم افزار Revit برای مدلسازی فمیلی در محیط نرم افزار Revit لازم است انواع هندسه قابل ایجاد در این محیط […]
08/17/2020
قسمت پنجم آموزش فمیلی پمپ

قسمت پنجم آموزش فمیلی پمپ

قسمت پنجم آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ در نرم افزار Revit قسمت پنجم آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ، تکمیل مدلسازی پمپ است. برای تکمیل فمیلی پمپ سه قسمت […]
08/17/2020
قسمت چهارم آموزش فمیلی پمپ

قسمت چهارم آموزش فمیلی پمپ

قسمت چهارم آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ در نرم افزار Revit قسمت چهارم آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ شامل مدلسازی محفظه اصلی پمپ است. مدلسازی محفظه اصلی پمپ […]
08/17/2020
قسمت سوم آموزش فمیلی پمپ

قسمت سوم آموزش فمیلی پمپ

قسمت سوم آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ در نرم افزار Revit قسمت سوم آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ شامل مدلسازی قسمت کانکشن است. قسمت کانکشن نیروی محوری را […]
08/16/2020
قسمت دوم فمیلی پمپ سانتریفیوژ

قسمت دوم آموزش فمیلی پمپ

قسمت دوم آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ در نرم افزار Revit قسمت دوم آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ شامل مدلسازی الکتروموتور است. الکتروموتور قسمت الکتریکی پمپ است. توسط […]
08/10/2020
قسمت اول آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ

قسمت اول آموزش فمیلی پمپ

قسمت اول آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ در نرم افزار Revit در این مطلب قسمت اول آموزش فمیلی پمپ ارائه می شود. برای مدلسازی هر فمیلی در […]
09/14/2019
قسمت چهارم آموزش فمیلی چراغ پارکینگی

قسمت چهارم آموزش فمیلی چراغ پارکینگی

قسمت چهارم آموزش فمیلی چراغ پارکینگی آموزش فمیلی چراغ پارکینگی به صورتی است که حتی افراد کاملاً مبتدی در نرم‌افزار Revit نیز به راحتی می‌توانند از […]