مدلسازی پروانه پمپ

08/17/2020
قسمت چهارم آموزش فمیلی پمپ

قسمت چهارم آموزش فمیلی پمپ

قسمت چهارم آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ در نرم افزار Revit قسمت چهارم آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ شامل مدلسازی محفظه اصلی پمپ است. مدلسازی محفظه اصلی پمپ […]