الکتروموتور پمپ

08/16/2020
قسمت دوم فمیلی پمپ سانتریفیوژ

قسمت دوم آموزش فمیلی پمپ

قسمت دوم آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ در نرم افزار Revit قسمت دوم آموزش فمیلی پمپ سانتریفیوژ شامل مدلسازی الکتروموتور است. الکتروموتور قسمت الکتریکی پمپ است. توسط […]